عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/95241_b9afb2f5-bddc-4188-8856-cb9368d455a2.2d42c6.jpeg

  یکی نبود، یکی بود

  یکی نبود، یکی بود

  کارگردان: علی کوزه گر
  نویسنده: رها جهانشاهی‌
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۰ بهمن تا ۲۲ اسفند
  • ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/71089_mardom_image.2d42c6.jpeg

  ما هم، مردمی بودیم

  ما هم، مردمی بودیم

  کارگردان: احسان ملکی
  نویسنده: امین ابراهیمی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۹ بهمن تا ۲۵ اسفند
  • ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
  • ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/58143_gillette_image.2d42c6.jpeg

  ژیلت

  کارگردان: حسن جودکی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۸ بهمن تا ۲۲ اسفند
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/39966_political_image.2d42c6.jpeg

  از نظر سیاسی بی ضرر

  از نظر سیاسی بی ضرر

  ن و ک :ابراهیم پشت کوهی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۸ بهمن تا ۲۲ اسفند
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه